Medezeggenschapsraad

Zitting nemen in de MZR is voor ouders vrijwilligerswerk. De zittingstermijn is vier jaar, maar leden kunnen besluiten zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

PCBO Smallingerland e.o., waartoe onze school behoort, heeft ook een GMR: een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin alle scholen van PCBO Smallingerland e.o. zijn vertegenwoordigd. Zij hebben dezelfde rol als de MZR, maar dan gericht op PCBO Smallingerland e.o. Namens onze school vertegenwoordigt dhr. C. Hoekstra onze school binnen de GMR.

De vergaderingen van de MZR zijn openbaar, ‘tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet’. Ouders die punten willen indienen voor de agenda kunnen zich wenden tot de leden via of via persoonlijk contact.

De MR van PCBO 't Foarhûs bestaat uit:
MR-leden ouders:
Dhr. P. van der Laan (voorzitter)
Mevr. M. Kracht

MR-leden team:
Mevr. J. Twerda
Dhr. L. van der Werf