Schoolcommissie


o Organisatie sporttoernooien (moment in: september, oktober, december, februari en april)
De schoolsportagenda is opgedeeld in 5 blokken. In deze blokken staan verschillende sporten/toernooien waar leerlingen aan mee kunnen doen. Wilt u de sporttoernooien organiseren dan vragen wij u de opgavebrieven voor de leerlingen te actualiseren. De directie verspreid deze vervolgens binnen de school. Bij de sluitingsdata (5x) wordt van u gevraagd om de leerlingen die zich hebben aangemeld digitaal in te schrijven richting het Sportbedrijf.

o Helpen bij het creatief circuit
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 organiseren wij 4 keer dit schooljaar een circuit van 3 lessen. In deze drie lessen ontstaat er een eindproduct. Vorig jaar hebben leerlingen bootjes getimmerd en geverfd, hebben ze de Eiffeltoren gelast, zijn er kerstballen gevild en hebben ze bijvoorbeeld servethouders van knijpers gemaakt. Ouders die begeleiden, bedenken zelf een activiteit die kinderen in drie lessen van een uur op de vrijdagmiddag kunnen realiseren. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal ouders dat zich opgeven, dit kan variëren tussen de 10 en 15 leerlingen. Ouders mogen en kunnen ook samen een groepje begeleiden.

o Tutorlezen (woensdagochtenden van 08:30 – 09:00uur)
Op de woensdagochtend staat er in elke groep lezen op het programma. We hebben het lezen verdeeld in stillezen, duo-lezen en tutorlezen. Voor het tutorlezen zijn wij op zoek naar ouders die een groepje kinderen kan en wil begeleiden.

o Helpen bij de Koningsspelen (26 april)
Assisteren bij bijvoorbeeld een spel of het begeleiden van een groepje leerlingen o Hulp bieden bij het sinterklaasfeest in de school (vrijdag 4 december)

o Hulp bieden bij het kerstfeest (donderdag 17 december)

o Hulp bieden bij het paasfeest (donderdag 1 april)

o Avondvierdaagse
De aanmeldingen voor onze school worden door u als ouder verzorgd. Daarnaast zouden we het erg leuk vinden wanneer u als ouder(s) een avond langs de route staat voor wat drinken/ fruit/ ijsje/…? (17,18,19,20 mei)

o Assisteren organisatie Laatste School Dag (8 juli)
Begeleiden bij activiteiten die voor deze dag worden voorbereid.

Groepsgerelateerde hulp:
o Assisteren afscheid en musical groep 8 (avond is op 6 juli)
Bij de voorbereidingen voor de musical en het realiseren van het decor ed. kunnen wij altijd wel wat extra hulp gebruiken. Dit geldt ook voor de voorbereidingen voor de afscheidsavond.

o Luizenpluizen (na elke vakantie)
Er is een groep ouders actief wat luizenpluizen betreft. Deze groep ouders verdelen zich over de groepen. Elke groep heeft minimaal twee ouders nodig die elke keer dezelfde groep controleren. In de eerste week na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd op luizen/neten. Betreffende ouders spreken met elkaar af welke dag/tijd van de week dit gaat worden.

o Pleinwacht groepen 1 en 2
Op de vrijdagen kunnen wij van 12:00 – 12:30 uur wel wat ouders gebruiken die het leuk vinden om tijdens de pauze op het plein te zijn. Kinderen spelen op het kleuterplein, en van u wordt verwacht het toezicht te houden en/of uiteraard fijn mee te spelen.


Commissies:
o Versterking interieurcommissie (verschillende momenten gedurende het jaar, in overleg)

Versieren van de school voorafgaand aan verschillende feesten en thema’s. Meerdere ouders zijn al actief in deze commissie, zij kunnen altijd nog een paar extra handen gebruiken om te helpen.

o Toetreden tot de schoolcommissie (gedurende het jaar)

De schoolcommissie:
Elk lid van de schoolcommissie coördineert één of meer van bovengenoemde activiteiten. Zij zijn de schakel tussen de leerkrachten en de ouders die zich voor assistentie hebben opgegeven. Leden van de schoolcommissie nemen zelf contact op met de leerkrachten die gekoppeld zijn aan de activiteit of aan het feest. Leerkrachten vertellen op welke manier er assistentie nodig is. Leden van de schoolcommissie regelen dit vervolgens.

Klassenouder:
Ons ideaal is om voor elke groep een ouder uit de schoolcommissie te hebben die tevens klassenouder is. Wanneer er een activiteit in een groep gepland wordt, kan de leerkracht contact zoeken met de klassenouder vanuit de schoolcommissie. Hij of zij zet de activiteit uit binnen de gehele schoolcommissie en op deze manier wordt er dan assistentie geregeld.

Op deze manier assisteert de schoolcommissie schoolbreed en groepsspecifiek.

De MedezeggenschapsRaad en de Schoolcommissie vergaderen 5 keer in het jaar. De vergadering voor beide commissies is op dezelfde avond gepland. De vergadering start om 19:00 uur, de MR start hierbij apart. De schoolcommissie start met de vergadering onder leiding van de directeur. Van 19:30 - 20:00 uur is er een gezamenlijk deel waarin de directie beide geledingen bijpraat over ontwikkelingen op school. Hierdoor functioneert de schoolcommissie als een belangrijke klankbordgroep voor de school. Op dit moment bestaat de schoolcommissie uit 4 leden (groep 1/2a, groep 4/5, groep 6 en groep 8 zijn vertegenwoordigd).

We kunnen binnen de commissie zeker nog versterking gebruiken. Zonder de schoolcommissie zijn wij als school niet in staat om te doen wat we doen. De schoolcommissie kunt u bereiken via: of via de directie van school.

Leden van de schoolcommissie:
Mevr. Maaike Zwart (Voorzitter)
Mevr. Anja de Haan
Mevr. Thea de Boer